Hollandsche Zeilvloot

Veelgestelde vragen

De stichting

Schippers en eigenaren van traditionele zeilschepen, vertegenwoordigd door de leden van het Comité Red de Hollandsche Zeilvloot, hebben na de manifestatie voor Pampus onderzoek gedaan naar draagvlak en kansen voor een stichting ter promotie van het varen met deze traditionele zeilschepen. Na positieve reacties en feedback werd op 9 juni 2021, exact een jaar na de manifestatie, vanuit Het Scheepvaartmuseum het startsein gegeven voor Stichting Promotie Hollandsche Zeilvloot.

De stichting heeft als doel de naamsbekendheid van de Hollandsche Zeilvloot te vergroten en het varen op traditionele Nederlandse zeilschepen te promoten. Uiteindelijk zou elke Nederlander op de hoogte moeten zijn van de vaarmogelijkheden.

De stichting is in het leven geroepen om meer bekendheid te genereren voor het varen met betaalde gasten op alle typen traditionele Nederlandse zeilschepen. 

Schippers en eigenaren van traditionele zeilschepen die varen met betalende passagiers kunnen zich als deelnemer aanmelden.

Overige organisaties, partijen en personen zijn ook van harte welkom om te steunen en kunnen zich als buitengewoon deelnemer, donateur of partner aan de stichting verbinden.

De visie voor de lange termijn is dat het meevaren op Nederlandse traditionele zeilschepen bij elke Nederlander bekend is en tot de reële vakantiemogelijkheden behoort. 

Op dit moment is er geen aanleiding om de stichting een eigen logo te geven. In plaats daarvan wordt het, in 2019 ontwikkelde, overkoepelende logo voor de Hollandsche Zeilvloot ingezet.

Het logo staat voor alle activiteiten met betalende gasten op traditionele Nederlandse zeilschepen. In de aanloop naar de manifestatie voor Pampus kreeg het comité Red de Hollandsche Zeilvloot toestemming om de naam en het logo te gebruiken, zodat er op een professionele manier eenheid uitgestraald kon worden. Het is de Hollandsche Zeilvloot waar de stichting promotie voor maakt en de reden waarom dit logo wordt gevoerd in de communicatie.

In 2019 is er op initiatief van ………… onderzoek gedaan naar een passende overkoepelende naam en bijbehorend logo voor de charterschepen die zeilen met betalende gasten. Er is een uitgebreide enquête gehouden binnen de sector via oa. Zeepost en er is kwalitatief onderzoek gedaan via werkgroepen en panelgesprekken. Hierbij werden schippers uit allerlei hoeken betrokken, de boekingskantoren en partijen als de BBZ en de HISWA. Met de uitkomsten van de enquetes en het onderzoek zijn de naam Hollandsche Zeilvloot en bijbehorend logo ontwikkeld. 

De eerste zes maanden houdt het bestuur zich bezig met het werven van leden, donateurs, partners en sponsoren, en het  ontwikkelen van zowel financiële als promotionele plannen.

Op dit moment heeft de stichting geen budget om promotionele activiteiten zoals het laten ontwikkelen van grote campagnes, te financieren. Bestuurders, deelnemersraad en alle externe hulp komt op dit moment voort uit liefde en passie voor de Hollandsche Zeilvloot. Het is aan het bestuur om in de eerste zes maanden een financieel plan te ontwikkelen.

De statuten zijn hier te vinden.

Goede ideeën zijn meer dan welkom. Iedereen mag en kan meedenken en zijn of haar ideeën mailen naar info@hollandschezeilvloot.nl

Deelnemer worden

Schippers en eigenaren van traditionele zeilschepen die varen met betalende passagiers.

Naast boekingskantoren kunnen organisaties uit de branche buitengewoon lid of partner worden van de stichting.

Boekingskantoren kunnen deelnemer worden van de stichting.

Schippers en eigenaren van traditionele zeilschepen die varen met betalende passagiers kunnen zich als deelnemer aanmelden via www.hollandschezeilvloot.nl

Als deelnemer betaal je € 45,- .

De stichting heeft momenteel … deelnemers. Alle schepen die vertegenwoordigd zijn in de stichting zijn te vinden op www.HollandscheZeilvloot.nl 

De stichting heeft 150 deelnemers nodig voor haar bestaansrecht. Het bestuur is voornemens om de eerste 150 inschrijvingen aan het eind van de wervingsweek te hebben bereikt, maar hebben hier in principe tot het eind van het jaar de tijd voor. 

Zodra er voldoende deelnemers zijn de oprichting voor bestaansrecht van de stichting, krijgen de deelnemers die inschrijfgeld betaald hebben, de vlag van de Hollandsche Zeilvloot toegestuurd. 

Bestuur en deelnemersraad

Michael Huijser, directeur Scheepvaartmuseum
Wilkin Kroon, reisorganisatie Local Hero Travel
Steven Schneider, sales & marketing professional
Joost Martijn, comitélid, eigenaar, schipper en woordvoerder 
Eelke Dykstra, comitélid, schipper en eigenaar
Pouwel Slurink, comitélid, afgevaardigde boekingskantoren
Hester Ozinga, comitélid, PR/Communicatie Hestag Media

Vanuit het actiecomité hebben Eelke Dykstra, Joost Martijn, Pouwel Slurink en Hester Ozinga aangeboden om zich tot het einde van het jaar als interim bestuurslid in te willen zetten voor de stichting om alle bestaande informatie en het opgebouwde netwerk goed over te dragen. Hierna komen er nieuwe verkiezingen. Voor deze verkiezingen kunnen zij wel aangeven of ze zich herkiesbaar willen stellen.

Om de promotionele activiteiten van de stichting zo breed en landelijk mogelijk weg te kunnen zetten en een breed netwerk voor de Hollandsche Zeilvloot te genereren heeft het comité externe bestuursleden benaderd.

Het huidige (interim) bestuur zit tot eind 2021. Hierna worden nieuwe verkiezingen gehouden en worden de bestuursleden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurslid is voor één keer terstond herbenoembaar, zodat de maximale zittingsduur van een bestuurder acht jaar is.

Een aftredend bestuurslid is voor één keer terstond herbenoembaar, zodat de maximale zittingsduur van een bestuurder acht jaar is.

De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Bij de benoeming dient met het volgende rekening te worden gehouden:

a. het bestuur dient te bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en verder zodanig te zijn samengesteld, dat ten minste twee leden van het bestuur worden benoemd op basis van een daartoe door de deelnemersraad opgemaakte bindende voordracht;

b. bestuurders dienen aan een zeker profiel te voldoen, met name op het gebied van kennis en/of expertise. Het hebben van bepaalde netwerken die het doel van de stichting tot voordeel strekken, wordt in dit verband als positief beschouwd. In een op te maken bestuursreglement kan een en ander nader worden uitgewerkt.

3. Met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd en de voorzitter die altijd in functie wordt benoemd, kiest het bestuur uit haar midden een secretaris en een penningmeester.

Een bestuurslid is niet bevoegd om zelfstandig een beslissing te maken of rechtshandeling aan te gaan.

De deelnemersraad van de stichting bestaat uit tenminste zes natuurlijke personen en wordt gevormd door afvaardigingen van de deelnemers. De deelnemersraad staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde.

Het bestuur is gehouden de deelnemersraad advies te vragen over die aangelegenheden die wezenlijk zijn voor het goed functioneren van de stichting. In het bijzonder geldt dat ten aanzien van besluiten met betrekking tot:

– benoeming van bestuurders, waarbij overigens zoals hiervoor in artikel 4 lid 2 van de statuten is vermeld, sprake dient te zijn van een representatieve afvaardiging van de deelnemers;

– ontslag of ontzetting van een bestuurder als bedoeld in artikel 8 van de statuten letters e. en f.;

– het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde voor de stichting zodanig is, dat met die rechtshandeling de jaarlijkse begroting wordt overschreden;

      – het beleidsplan;

      – de jaarlijkse begroting en jaarrekening;

      – het voeren van rechtsgedingen, tenzij deze vanwege het spoedeisend karakter geen uitstel kunnen lijden;

      – het opstellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in artikel 11 van de statuten;

      – rechtshandelingen als bedoeld in de artikelen 12 en 13  van deze oprichtingsakte.

Irene Toxopeus, comitélid, eigenaresse Nirwana, Enkhuizen
Wilfred Spaargaren,  comitélid, eigenaar Sûdwester, Kampen
Marlous Moen, mede eigenaar Poolster, Harlingen
Alex Nolden, eigenaar Dageraad, afvaarthaven Lemmer
Rocky Magluto,  mede eigenaar Ortolan, Stavoren
Sjouke van der Lei, FrieseVloot kantoor manager
Mirjam Postuma, Gulden Leeuw en Hendrika Bartelds
Harry Muter, eigenaar Morgenster, Den Helder

Bij het samenstelling van de deelnemersraad is rekening gehouden met de te vertegenwoordigen schippers en scheepseigenaren en zijn personen benaderd die zelf aan hadden gegeven graag iets voor de stichting te willen betekenen. 

Samenwerkingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Inhoud accordeon

Staat je vraag er niet tussen?

Stuur een mailtje met je vraag naar info@hollandschezeilvloot.nl